تکثیر سیاه سفید (متن ،ترام)

یکروA4

یکروA4

دورو A4

دورو A4

یکروA3

یکروA3

دورو A3

دورو A3